Aviso Legal

RM PRINT GALICIA, S.L., responsable da páxina web, en diante RESPONSABLE, pon a disposición dos usuarios este documento, co que pretende dar cumprimento ás obrigas establecidas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Electrónica. Commerce (LSSICE), así como informar a todos os usuarios do sitio web sobre os requisitos son as condicións de uso.

Calquera persoa que acceda a este sitio web asume a función de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento estrito das disposicións aquí establecidas, así como de calquera outra disposición legal que resulte de aplicación.

RM PRINT GALICIA, S.L resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer na páxina web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, con publicación na páxina web de RM PRINT GALICIA, S.L.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

 • Razón social: RM Print Galicia, S.L.
 • Denominación comercial: RM Print Galicia, S.L.
 • NIF: J94163813
 • Enderezo: C/ Vazquez, 79, 36590 Vila de Cruces (Pontevedra)
 • Correo electrónico: info@rmprint.es

2. OBXECTO

A través do Sitio Web, ofrecemos aos Usuarios a posibilidade de acceder a información sobre os nosos servizos.

3. PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DATOS

Cando sexa necesario facilitar datos persoais para acceder a determinados contidos ou servizos, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. A empresa dará a ditos datos o tratamento automatizado correspondente en función da súa natureza ou finalidade, nos termos indicados no apartado de Política de Privacidade.

4. PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

O Usuario recoñece e acepta que todos os contidos expostos no Espazo Web e, en especial, os deseños, textos, imaxes, logotipos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, marcas, ou calquera outro signo de uso industrial e/ou comercial son suxeitos aos dereitos de Propiedade Intelectual e de todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/ou calquera outro elemento inserido na páxina, que sexan propiedade exclusiva da empresa e/ou de terceiros, que teñen o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico. Por todos estes motivos, o Usuario comprométese a non reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar, transformar ou modificar publicamente tales contidos, mantendo indemne á empresa de calquera reclamación derivada do incumprimento de tales obrigas.

Sen prexuízo do disposto no apartado anterior, o Usuario tamén deberá absterse de:

 1. Facer un uso non autorizado ou fraudulento do Espazo Web e/ou dos seus contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o normal uso dos servizos ou documentos, ficheiros e todo tipo de contidos almacenados en calquera equipo informático.
 2. Acceder ou tentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do Espazo Web, sen cumprir as condicións exixidas para o dito acceso.
 3. Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do Espazo Web, dos seus provedores ou de terceiros.
 4. Introducir ou difundir virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico susceptible de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos da empresa, provedores ou terceiros.
 5. Intentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos da empresa, provedores alleos e outros Usuarios.
 6. Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera forma de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, salvo que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou así o permita legalmente.
 7. Eliminar, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos da empresa ou de terceiros incorporados ao contido, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismo de información que se poida inserir no contido.
 8. Obter e tratar de obter os contidos mediante medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, fosen postos a disposición para o efecto ou fosen expresamente indicados nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, , dos que se usan habitualmente en Internet porque non supoñen risco de dano ou inhabilitación do Espazo Web e/ou dos seus contidos.
 9. En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros información, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera tipo de material que:
  • De calquera xeito, é contrario, menospreza ou vulnera os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidos constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e no resto da lexislación vixente.
  • Inducir, incitar ou promover accións delituosas, denigratorias, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública.
  • Inducir, incitar ou promover accións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.
  • Incorporar, poñer a disposición ou permitir o acceso a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delictivos, violentos, ofensivos, lesivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública.
  • Inducir ou pode inducir un estado inaceptable de ansiedade ou medo.
  • Inducir ou incitar a involucrarse en prácticas perigosas, arriscadas ou prexudiciais para a saúde e o equilibrio mental.
  • Está protexido pola lexislación en materia de protección intelectual ou industrial pertencente á empresa ou a terceiros sen que se autorice o uso previsto.
  • É contrario á honra, á intimidade persoal e familiar ou á imaxe das persoas.
  • Constituír calquera tipo de publicidade.
  • Inclúe calquera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento do Espazo Web.
  Se se lle facilita un contrasinal para acceder a algún dos servizos e/ou contidos do Espazo Web, está obrigado a utilizalo con dilixencia, gardándoo en segredo en todo momento. En consecuencia, será responsable da súa debida custodia e confidencialidade, comprometéndose a non cederllo a terceiros, de forma temporal ou permanente, nin a permitir o acceso aos citados servizos e/ou contidos por parte de persoas alleas. Así mesmo, está obrigado a comunicar á empresa calquera feito que poida dar lugar a un uso indebido do seu contrasinal, como, entre outros, o seu roubo, perda ou acceso non autorizado, para proceder á súa inmediata cancelación. En consecuencia, mentres non se realice a notificación anterior, a empresa quedará exenta de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido do seu contrasinal, sendo a súa responsabilidade calquera uso ilícito dos contidos e/ou servizos do Espazo Web por parte de calquera terceiro ilexítimo. No caso de incumprir por neglixencia ou intencionalidade algunha das obrigas establecidas nestas Condicións Xerais de Uso, será responsable de todos os danos e prexuízos que se puidesen derivar do devandito incumprimento para a empresa.

6. RESPONSABILIDADES

Non se garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilización dos elementos e informacións contidas no sitio web que poidan verse impedidas, obstaculizadas ou interrompidas por factores ou circunstancias alleas á súa vontade. Non se fai responsable das decisións que se poidan adoptar como consecuencia do acceso aos contidos ou á información ofrecida.

O servizo poderá interromperse, ou resolverse inmediatamente a relación co Usuario, se se detectase que un uso do seu Espazo Web, ou dalgún dos servizos nel ofrecidos, é contrario ás presentes Condicións Xerais de Uso. Non Somos responsables dos danos e prexuízos. , perdas, reclamacións ou gastos derivados do uso do Espazo Web.

Só se encargará de eliminar, coa maior brevidade posible, os contidos que poidan causar tal dano, sempre que se notifique. En particular, non seremos responsables dos danos e prexuízos que poidan derivarse, entre outros, de:

 1. Interferencias, interrupcións, avarías, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, causadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea á vontade da empresa.
 2. Inxerencias ilexítimas mediante o uso de programas maliciosos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, como virus informáticos ou calquera outro.
 3. Abuso indebido ou inadecuado do Espazo Web.
 4. Erros de seguridade ou de navegación provocados por un mal funcionamento do navegador ou pola utilización de versións non actualizadas do mesmo. O administrador do espazo web resérvase o dereito a retirar, total ou parcialmente, calquera contido ou información presente no Espazo web.

A empresa exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan deberse ao mal uso dos servizos dispoñibles e utilizados de xeito gratuíto polos Usuarios do Espazo Web. Así mesmo, queda exonerado de calquera responsabilidade polo contido e información que se poida recibir como consecuencia dos formularios de recollida de datos, sendo o mesmo só para a prestación de servizos de consulta e dúbida. Por outra banda, no caso de causar danos por uso ilícito ou incorrecto dos devanditos servizos, poderá ser reclamado ao Usuario os danos ou perdas ocasionados.

Manteras á empresa inofensiva contra calquera dano derivado de reclamacións, accións ou demandas de terceiros como consecuencia do teu acceso ou uso do Espazo Web. Así mesmo, aceptas indemnizar por calquera dano derivado do teu uso de «robots», «arañas», «crawlers» ou ferramentas similares empregadas coa finalidade de recoller ou extraer datos ou calquera outra acción pola túa parte que impoña unha carga irrazonable para o funcionamento do espazo web.

7. HIPERVÍNCULOS

O Usuario comprométese a non reproducir de ningún xeito, nin sequera mediante hipervínculo ou hipervínculo, o Espazo Web, así como calquera dos seus contidos, salvo autorización expresa por escrito do responsable do ficheiro.

O Espazo Web poderá incluír ligazóns a outros espazos web, xestionados por terceiros, co fin de facilitar o acceso do Usuario á información das empresas colaboradoras e/ou patrocinadoras. De acordo con isto, a empresa non se fai responsable do contido dos ditos Espazos Web, nin se atopa en posición de garante ou/ou de oferta dos servizos e/ou informacións que se poidan ofrecer a terceiros a través de ligazóns de terceiros.

Concédeselle ao Usuario un dereito limitado, revogable e non exclusivo de crear ligazóns á páxina principal do Espazo Web exclusivamente para uso privado e non comercial. Os Espazos Web que inclúen unha ligazón ao noso Espazo Web (i) non poden tergiversar a súa relación nin afirmar que dita ligazón foi autorizada, nin incluír marcas comerciais, denominacións, nomes comerciais, logotipos ou outros signos distintivos da nosa empresa; (ii) non poderá incluír contidos que poidan ser considerados de mal gusto, obscenos, ofensivos, controvertidos, que inciten á violencia ou á discriminación por razón de sexo, raza ou relixión, contrarios á orde pública ou ilegal; (iii) non pode enlazar a ningunha páxina do Espazo Web que non sexa a páxina principal; (iv) deberá enlazar coa dirección do propio Espazo Web, sen permitir que o Espazo Web que realiza a ligazón reproduza o Espazo Web como parte do seu sitio web ou dentro dun dos seus «frames» ou cree un «navegador» en calquera dos as páxinas do Espazo Web. A empresa poderá solicitar, en calquera momento, a eliminación de calquera ligazón ao Espazo Web, tras o cal deberá retirala inmediatamente.

A empresa non pode controlar a información, contidos, produtos ou servizos proporcionados por outros Espazos Web que teñan establecidas ligazóns ao Espazo Web.

8. PROTECCIÓN DE DATOS

Para utilizar algúns dos Servizos, o Usuario deberá proporcionar previamente determinados datos persoais. A empresa tratará automaticamente estes datos e aplicará as medidas de seguridade correspondentes, todo iso cumprindo co RGPD, LOPDGDD e LSSI. O Usuario pode acceder á política seguida no tratamento dos datos persoais, así como ao establecemento das finalidades previamente establecidas, nas condicións definidas na Política de Privacidade.

9. COOKIES

A empresa resérvase o dereito de utilizar tecnoloxía «cookie» no Espazo Web, co fin de recoñecelo como Usuario frecuente e personalizar o seu uso do Espazo Web mediante a preselección do seu idioma, ou contido máis desexado ou específico.

As cookies recollen o enderezo IP do usuario, sendo Google o responsable do tratamento desta información.

As cookies son ficheiros enviados a un navegador, a través dun servidor Web, para rexistrar a navegación do Usuario no Espazo Web, cando o Usuario permite a súa recepción. Se o desexa, pode configurar o seu navegador para que sexa notificado na pantalla da recepción de cookies e para evitar a instalación de cookies no seu disco duro. Consulta as instrucións e os manuais do teu navegador para obter máis información.

Gracias a las cookies, resulta posible que se pueda reconocer el navegador del ordenador utilizado por el Usuario con la finalidad de facilitar contenidos y ofrecer las preferencias de navegación u publicitarias que el Usuario, a los perfiles demográficos de los Usuarios así como para medir las visitas y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.

10. REPRESENTACIÓNS E GARANTÍAS

En xeral, os contidos e servizos ofrecidos no Espazo Web teñen carácter meramente informativo. Polo tanto, ao ofrecerlles, non se outorga ningunha garantía ou declaración en relación aos contidos e servizos ofrecidos no Espazo Web, incluíndo, a título enunciativo, garantías de licitude, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude ou comercialización, salvo no na medida en que tales representacións e garantías non poidan ser excluídas pola lei.

11. FORZA MAIOR

A empresa non será responsable en absoluto en caso de imposibilidade de prestar o servizo, se isto se debe a interrupcións prolongadas do subministro eléctrico, liñas de telecomunicacións, conflitos sociais, folgas, rebelión, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno, e en xeral todos os casos de forza maior ou caso fortuito.

12. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

As presentes Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Espazo Web, rexeranse pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia, as partes someteranse aos Xulgados e Tribunais do domicilio social do responsable da páxina web.

No caso de que algunha estipulación destas Condicións Xerais de Uso resulte inexible ou nula en virtude da lexislación aplicable ou como consecuencia de resolución xudicial ou administrativa, a devandita inexecubilidade ou nulidade non fará inexecutable ou nula de todo as presentes Condicións Xerais de Uso. En tales casos, a empresa procederá a modificar ou substituír a dita estipulación por outra válida e executiva e que, na medida do posible, alcance o obxectivo e pretensión reflectidos na estipulación orixinal.